# شاخص NUPL

تحلیل شاخص NUPL

شاخص NUPL نشان دهنده سودهای تحقق نیافته و زیان های تحقق نیافته است. به عبارت ساده، میزان سود یا زیان سرمایه گذاران را در صورتی که تمام کوین ها امروز فروخته شوند، اندازه گیری می کند

تحلیل-شاخص-nupl