# API

شبکه Pocket چیست؟

شبکه Pocket یک استارت آپ نرم افزاری است که یک پروتکل API جهانی و غیرمتمرکز برای بلاک چین ها ایجاد می کند. این شبکه به عنوان یک شبکه رله یا تقویت کننده فراگیر برای درخواست های

شبکه-pocket-چیست؟